Kokoomuksen strateginen hallitusohjelma

Kokoomus esittää viisi keskeistä tavoitetta Suomen suunnan kääntämiseksi:

1) Asetamme työn etusijalle.
2) Käännämme osaamisen uuteen nousuun.
3) Kehitämme hyvinvointia vaikeinakin aikoina.
4) Teemme Suomesta puhtaiden ja kestävien ratkaisujen edelläkävijän.
5) Vahvistamme Suomen turvallisuutta ja kansainvälistä asemaa.
Tyo

 • Työn tekemisen pitää olla nykyistä kannattavampaa. Siksi työttömälle on jäätävä työllä ansaitusta eurosta aina vähintään puolet käteen. Tuloverotusta kevennetään kaikilta.
 • Työelämä on muuttunut. Tehdään työajoista joustavampia. Laajennetaan työaikapankkeja, jotta työtä voidaan tehdä silloin, kun sitä on.
 • Lisätään työntekijöiden mahdollisuuksia sopia työehdoista ja palkoista työpaikoilla.
 • Rohkaistaan yrittäjiä palkkaamaan lisää ihmisiä mm. pidentämällä koeaikaa ja mahdollistamalla pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustelua.
 • Tehdään uudesta koulutussopimuksesta nuorille houkutteleva väylä ammattiin ja työelämään.
 • Helpotetaan ulkomaisten työntekijöiden palkkaamista luopumalla työvoiman tarveharkinnasta.
 • Edistetään työpaikkojen määrää lisäävien palkkaratkaisujen syntymistä.
  Uudistetaan yritysverotusta siirtymällä asteittain kohti Viron yritysveromallia.
prese_1200x6302-480x252
 • Tarjotaan lapsille tasa-arvoiset oppimisvalmiudet. Tehdään varhaiskasvatuksesta toiminnallisempaa.
 • Lisätään valinnaisuutta peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa.
 • Lisätään kieltenopetusta ja kansainvälistä opiskelija- ja henkilöstövaihtoa.
 • Uudistetaan oppimisympäristöt digisukupolven ehdoilla.
 • Toteutetaan yliopistouudistus 2.0. Lisätään erikoistumista ja työnjakoa.
 • Lahjoitukset yliopistoille verovapaiksi. Lisätään yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä.
 • Tehdään koulutuksesta vientivaltti. Annetaan mahdollisuus periä lukukausimaksuja EU/ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.
prese_1200x6303-480x252
 • Jokaisella on oltava oikeus valita, missä käy lääkärissä. Saman rahan, joka ilman valinnanvapautta menee terveyskeskukselle, on tultava potilaan mukana hänen valitsemalleen lääkäriasemalle.
 • Jokaisella on oikeus tasa-arvoisiin ja laadultaan maailmanluokan hyvinvointipalveluihin. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on saatettava loppuun.
 • Hoidetaan potilaat kerralla kuntoon. Tiivistetään viranomaisten yhteistyötä, jotta ketään ei pompotella luukulta toiselle.
 • Panostetaan ikäihmisiin. Tuetaan terveyttä ja toimintakykyä kotiin vietävillä palveluilla ja erilaisin asumismuodoin.
prese_1200x6304-480x252
 • Tehdään kaikki voitava kunnianhimoisen kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymiseksi.
 • Tehdään verotuksesta vihreämpi. Kevennetään työnteon verotusta ja korotetaan ympäristölle haitallisen kuluttamisen verotusta. Kevennetään auton hankinnan ja kiristetään sen käytön verotusta.
 • Luovutaan saastuttavista fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä.
 • Suositaan kotimaisia, uusiutuvia energianlähteitä.
 • Tuetaan cleantech-ratkaisujen syntymistä. Edistetään kokeiluja ja pilottihankkeita.
 • Kehitetään älykkäitä sähköverkkoja ja muita uusia teknologioita.
prese_1200x6305-480x252
 • Vahvistetaan Suomen suhteita keskeisiin nouseviin talouksiin.
 • Huolehditaan uskottavasta puolustuskyvystä. Lisätään pohjoismaista puolustusyhteistyötä.
 • Selvitetään Nato-jäsenyyden mahdolliset vaikutukset – joko yksin tai yhdessä Ruotsin kanssa.
 • Varaudutaan terrorismin ja nettihyökkäysten uhkaan.
 • Puolustetaan euroa, suomalaisten valuuttaa.
 • Laitetaan EU keskittymään työpaikkojen luomiseen. Vähennetään työllisyyttä haittaavaa EU-sääntelyä.
 • Vapautetaan kansainvälistä kauppaa siten, että Suomeen syntyy uusia työpaikkoja ja hinnat laskevat.
prese_1200x6306-480x252
 • Luodaan Suomeen uudenlainen kokeilukulttuuri.
 • Perustetaan päätöksenteko vahvemmin tutkittuun tietoon.
 • Luodaan yhtenäisempi valtioneuvosto. Vähennetään ministeriöiden ja ministereiden määrää.
 • Asetetaan konsensukselle tulosvastuu.
 • Otetaan kansalaiset mukaan kehittämään palveluita. Hyödynnetään palvelumuotoilua.
 • Digitalisoidaan julkiset palvelut suomalaisten arjen helpottamiseksi.
 • Hyödynnetään avointa lähdekoodia.
prese_1200x6307-480x252
 • Estetään verotuksen kiristyminen.
 • Laitetaan julkinen talous tasapainoon. Vähennetään valtion menoja ja karsitaan kuntien tehtäviä.
 • Tehdään säästöpäätökset heti ja toteutetaan ne etupainotteisesti.
 • Tehdään päätökset, jotka riittävät kuromaan umpeen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksessa olevan pitkän aikavälin kestävyysvajeen.